मे महिन्यामध्ये सोयाबीनला मिळणार एवढा भाव पहा आजचे सर्व सोयाबीन बाजार भाव price of soybean

अकोला price of soybean
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4075
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4508
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4400

सोयबीन उत्पादक जिल्हा: अहमदनगर
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4300
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4401
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4350

अमरावती
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4350
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4485
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4417

बीड
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4450
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4550
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4510

बुलढाणा
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4000
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4450
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4300

बुलढाणा
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4200
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4330
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4265

चंद्रपुर
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4173
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4313
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4250

छत्रपती संभाजीनगर price of soybean
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4200
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4300
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4250

धाराशिव
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4400
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4400
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4400

धाराशिव
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4500
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4500
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4500

हिंगोली
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4050
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4500
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4275

हिंगोली
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4250
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4350
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4300

जालना
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4400
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4525
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4475

नागपूर
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4200
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4545
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4459

नागपूर
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4291
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4370
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4300

नांदेड
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4281
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4281
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4281

परभणी
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4550
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4600
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4550

सोलापूर
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4480
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4480
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4480

वर्धा
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4000
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4348
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4200

वाशिम
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4138
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4448
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4340

वाशिम
सोयबीन कमीत कमी भाव: 4328
सोयबीन जास्तीत जास्त भाव: 4469
सोयबीन सर्वसाधारण दर: 4375

Leave a Comment