कापसाचे बाजार भाव वाढले आज कापसाचे दर ८५०० च्या घरात Today’s cotton market

Today’s cotton market महाराष्ट्र कापूस बाजारभाव

अमरावती
कमीत कमी कापूस भाव: 7400
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7200
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7200

सावनेर
कमीत कमी कापूस भाव: 7100
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7050
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7050

राळेगाव
कमीत कमी कापूस भाव: 7515
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7400
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7400

वडवणी
कमीत कमी कापूस भाव: 7560
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7450
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7450

पारशिवनी
कमीत कमी कापूस भाव: 7100
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7000
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7000

सोनपेठ
बाजार समिती चे नाव: कळमेश्वर
कमीत कमी कापूस भाव: 7200
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 6700
सर्वसाधारण कापूस भाव: 6700

बाजार समिती चे नाव: घाटंजी
कमीत कमी कापूस भाव: 7450
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7350
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7350

बाजार समिती चे नाव: उमरेड
कमीत कमी कापूस भाव: 7270
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 6900
सर्वसाधारण कापूस भाव: 6900

देउळगाव राजा
कमीत कमी कापूस भाव: 7800
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7500
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7500

वरोरा
कमीत कमी कापूस भाव: 7501
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 6900
सर्वसाधारण कापूस भाव: 6900

वरोरा-माढेली
कमीत कमी कापूस भाव: 7400
जास्तीत जास्त कापूस भाव: 7150
सर्वसाधारण कापूस भाव: 7150

Leave a Comment