सोयाबीन भावात झाली मोठी वाढ पहा राज्यातील सर्व सोयाबीन बाजार भाव today soybean rate

today soybean rate  शेतमाल: सोयबीन
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4426
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4475
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4450

सोयबीन भाव अकोला:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4125
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4573
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4398

सोयबीन भाव अमरावती:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4450
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4550
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4500

सोयबीन भाव बीड:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4167
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4426
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4300

सोयबीन भाव बुलढाणा:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4156
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4464
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4339

सोयबीन भाव बुलढाणा:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4600
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4630
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4610

सोयबीन भाव चंद्रपुर:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 3550
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4050
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 3900

सोयबीन भाव धाराशिव:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4500
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4500
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4500

सोयबीन भाव धाराशिव:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4500
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4500
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4500

सोयबीन भाव हिंगोली:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4100
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4558
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4329

सोयबीन भाव हिंगोली:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4250
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4500
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4375

सोयबीन भाव जळगाव:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4413
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4413
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4413

सोयबीन भाव जालना:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4150
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4563
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4488

सोयबीन भाव लातूर:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4401
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4581
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4548

सोयबीन भाव नागपूर:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4000
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4640
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4450

सोयबीन भाव परभणी:
सोयबीन चा आजचा कमीत कमी भाव: 4411
सोयबीन चा आजचा जास्तीत जास्त भाव: 4500
सोयबीन चा आजचा सर्वसाधारण भाव: 4450

Leave a Comment